Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

PROJEKT JĘZYKOWY PDF
Wpisany przez Wyrwa Małgorzata   
wtorek, 29 października 2019 00:00

 

 

1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania   764440,38 zł.

Głównym celem  projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli  do  ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

 

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i  nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę 346560,00 zł  8 multimedialnych salach językowych. Zgodnie  z  harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

JĘZYKI  OBCE -NIE SĄ NAM OBCE!

Projekt pt. pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

Wraz z końcem roku szkolnego 2020/2021 dobiegł końca projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych na terenie Gminy Strzegom. Program rozpoczął się w roku szkolnym 2019/2020 – w tym czasie zajęcia realizowano w czterech grupach uczniów z klas VII i VIII. W obecnym roku szkolnym były dwie grupy z klasy VIII.

W czasie zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności językowe przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych, gier językowych, krótkich opowiadań, czytanek, tekstów do słuchania itp. Zajęcia odbywały się w sali wyposażonej ze środków unijnych w tablicę interaktywną, laptopy oraz inne pomoce dydaktyczne. Uczniowie z chęcią uczestniczyli w tej formie nauki, doskonaląc swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

W czasie nauczania zdalnego projekt był również realizowany poprzez platformę Teams. Ich praca w czasie zajęć przełożyła się na wyniki końcowe z języka angielskiego. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę i umiejętności będą skutecznie wykorzystywać w dalszej edukacji.

 WRZESIEŃ 2019

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów  klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu  metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.

 

Minęły trzy miesiące intensywnej pracy na zajęciach z projektu. Uczniowie chętnie w nich uczestniczą, utrwalają słownictwo oraz struktury gramatyczne, ale przede wszystkim mówią po angielsku, co jest bardzo ważne w nauce języka obcego. Uczniowie są bardziej aktywni na lekcjach, wzrasta ich pewność siebie, niwelują blokadę przed mówieniem w języku obcym. Dzięki zastosowaniu różnych metod, form i pomocy naukowych zajęcia są atrakcyjne dla każdego ucznia. Wiedze zdobytą w czasie zajęć wykorzystują na lekcjach co przekłada się na lepsze wyniki z przedmiotu.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy ósmej kontynuują projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”.

Uczniowie pracują nad poszerzeniem znajomości słownictwa oraz doskonalą umiejętności w zakresie czytania, słuchania i pisania w języku angielskim.

Zajęcia prowadzone są przy pomocy technologii informatycznych, uczniowie doskonale się w tym odnajdują, jest to atrakcyjna forma poszerzania wiedzy. Udział w zajęciach pozwala uczniom przełamać barierę językową, duża ilość ćwiczeń na mówienie i rozumienie tekstów słuchanych i czytanych pozwala na rozszerzenie znajomości słownictwa. Ćwiczenia gramatyczne, prowadzone w formie quizów i zabawy pozwalają na utrwalenie i doskonalenie umiejętności językowych.

Zajęcia będą kontynuowane w drugim semestrze roku szkolnego. Zapraszamy.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl